Indkaldelse til og referater fra Generalforsamlinger og møder

Referat fra Generalforsamling den 26.april, 2022

Referat fra Generalforsamling den 26.april, 2022

Der var 12 medlemmer inkl. bestyrelsen til stede.
1. Valg af dirigent og referent: Leo valgt som dirigent og John som referent.
2. Fremlæggelse af Formandens beretning ved Viggo: Da der igen i 2021 var restriktioner pga.
Covid, havde vi ikke mulighed for at holde Vinterfest og Pinse arrangement, men der blev
afholdt et par grillaftner, da der kom lempelser om sommeren.
Vi rengjorde klubhuset og lagde nyt klikgulv i juni, da tæppe var meget nusset.
Jeg og Leo var til Havne brugerrådsmøde her den 20/4 hvor der blev talt om hvad der er lavet
(nye kajanlæg i Ringkøbing gammelhavn), samt forestående arbejder. Vi bad kommunen
kigge på træerne mellem vores klubhus og Cafe Kræs, da der er mange rådne grene mm. Der
vil ved en storm, være fare for nedstyrtende grene på klubhuset og forbipasserende.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021 ved Kassereren til godkendelse: Revisor
har godkendt regnskabet uden bemærkninger, men jeg siger tak til Kirsten for hjælp, da jeg
bad om det. Havde lavet en fejlpostering og kunne ikke lige gennemskue hvor.
Der er i 2021 jo ikke sket det store og udgifterne har afspejlet dette. Kassebeholdningen var
ved udgangen af året ca. 15500 kr. Da gebyrer og negative renter i Landbobanken er øget
igennem tiden, har jeg efter forhandling med banken fået dem til at sætte sponsorbeløbet op
med 50% så vi nu får 3000 kr. om året. Da vi havde en god kassebeholdning, valgte vi at
holde betalingen for vinterfesten nede på 100 kr. i år.
Vi har inden fristen for betaling af kontingent (1 maj) 60 medlemmer. Der udsendes rykkere
efter 1 maj til dem der endnu ikke har betalt.
4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til
godkendelse. Vi fortsætter med det samme kontingent. Budget samt aktivitetsplan for
2022/23, udarbejdes når den nye bestyrelse har konstitueret sig.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Anni, Leo og John genvalgt
7. Valg af revisor: Kirsten genvalgt.

8. Eventuelt:
• Grillaftner i 2022. Vi holder grillaftner som vi plejer nemlig 1 tirsdag og 3 fredag i
måneden. Desuden vil vi som sædvanlig, hvis folk henvender sig eller vi syntes det er
en god ide lave ekstra grill eller andre arrangementer. Der vil i alle tilfælde blive
udsendt en SMS.
• Pinse i år, er den første weekend i juni. Vi følger samme koncept som vi plejer, med
Grillparty om lørdagen og tur til en anden havn i fjorden, fra søndag til mandag. Vi
holder et fællesmøde lørdag eftermiddag, hvor vi aftaler hvad og hvor. Desuden
foreslog Leo, at man kunne lave et lille ”kursus” for interesserede i hvordan man
planlægger ture. Da Bjarke er i byen for at spille fredag aften, foreslår han at vi mødes
til grill og hygge i klubhuset sidst på eftermiddagen om fredagen.
• Vi afholder igen vedligeholdelsesdag i klubhuset. Der skal ryddes op og males mm. Der
er allerede folk nok til at hjælpe. Men du er velkommen til at kontakte Viggo, hvis du
gerne vil være med, og vi skulle få brug for ekstra mandskab.
• John laver en kalender over planlagte arrangementer som sendes pr. mail. Har man
forslag til ture eller andet, så kontakt bestyrelsen snarest og vi ser på det. Vi er altid
åbne for forslag.
• Der har været snak med Ringkøbing Sejlklub, omkring en eller anden form for
samarbejde omkring arrangementer. Men snakken forsætter og vi ser hvad det ender
op med.
• Motorbådslubben sagde tak til Smakkeklubben for lån af klubhuset for tredje gang til
generalforsamling, med en kasse vin.

Referat fra Generalforsamling d. 16. juni 2021


1. Valg af dirigent og referent:
Verner valgt som dirigent og John referent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens (Formanden) beretning til godkendelse
Viggo fortale om nyt gulv og køleskab i klubhuset, istandsættelse af udendørs borde/bænke. Da det først er nu at restriktioner er ophævet, men med et lurende afbrændingsforbud, er der ikke planlagt grillaftner. Men der udsendes SMS når vi kan afholde noget. Godkendt
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab (Kasserer) for det forløbne år til godkendelse
John fortale om regnskabet hvor der har været et overskud på knap 3000 ved salg af øl/vand, samt at der er 12 medlemmer der har forladt klubben i år, men der samtidigt er kommet nye til. Vi fortsætter med samme kontingent og hvis der er nogen der vil have lånet til klubhuset udbetalt, ser vi på det. Godkendt
4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse. Vi fortsætter med det samme kontingent. Vedtaget
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år og 2 i ulige år)
Viggo og Jens er på valg og begge genopstiller. Genvalgt
7. Valg af revisor.
Kirsten genvalgt
8. Eventuelt:
Verner foreslog at vi arbejder for at udvide klubhuset. Svar: Bestyrelsen er allerede i gang og kigger også på alternative løsninger, som at slå os sammen med andre klubber om klubhus eller købe et andet.
Viggo foreslå at vi holder en efterårsfest, for at få gang i sammenholdet. Tidspunkt september og begyndelsen af oktober, så man kan sejle her til. Men selvfølgelig betinget af den fremtidige Corona situation. Det blev godkendt.

Referat fra Generalforsamling den 30-6-2020

1.Valg af dirigent og referent
Leo Andersen blev valgt Jeg starter med at konstatere, at generalforsamling er lovlig varslet og takker for valget og går vider til formandens beretning

2. Forelæggelse af bestyrelsens (formanden) beretning til godkendelse             
Der har været 2 grill aftener i klubhuset. Vinterfesten blev aflyst pga. Corona restriktioner. Der er forsat god aktivitet i vores forening og vi har en opfordring til at fylde nye øl/vand i køleskabet så de er kolde til de næste. Beretningen er godkend

3. Forelæggelse af regnskab for det sidste år (kassereren) (Reviderede regnskab Af Kirsten)
Beholdning i banken var pr. 31 dec. 7848 kr. og er pr. d.d..: 12900 kr. Vinterfeste i år blev aflyst pga. Corona restriktioner og alle indskud tilbagebetalt. Grunden til den lille kassebeholdning ved årets udgang er, at indianerlejren havde iværksat renovering af ledningsnettet i vores område, da der ofte var overgang i det. Vi blev bedt om, sammen med Smakkeklubben at betale 1/4 og kulturhuset betaler så halvdelen. Vores andel var på 5419 kr.
Der er indløst 2 lånebeviser i alt 2000 kr. Vi vil også i år fortsætte med at indløse lånebeviser, men hvor mange, er op til den nye bestyrelse og økonomien.
Den nye bestyrelse vil selvfølgelig lægge et detaljeret budget for resten af året efter generalforsamlingen
Vi havde pr. 31 december,66 medlemmer, der har betalt kontingent. Så går vi vider til næste punkt på dagsorden

4. Forlæggelsen af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse. 
Det blev vedtaget at kontingent ikke skal forhøjes da det køre fint for klubben. Vi går vider til næste punkt

5. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke kommet nogle forslag. Så vi går videre til næste punkt

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år og 2 i ulige år).
Helge modtager ikke genvalg. John og Anni. Bliver genvalg Leo indtræder i bestyrelsen i stedet for Helge som har været med i bestyrelsen fra den spæde start den ny bestyrelse vil takke Helge for hans indsats og hans forsatte virke
Så går vi vider til næste punkt

7. Valg Af revisor.   
Kirsten bliver genvalgt så går vi vider til næste punkt

8. Eventuelt: Alt kan diskuteres men ingen ting kan vedtages.
er tirsdage og fredage gode dage til grill aftener
Fælles græsslåning ved klubhuset
ny gulvbelægning i klubhus, herefter slutter vi generalforsamlingen

Referat af generalforsamling d. 16. april 2019

Referat af Motorbåd klubbens generalforsamling d. 16. april 2019


1. Valg af dirigent & referent:

Tage blev valgt som dirigent & Kirsten blev valgt som referent.


2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse:

Der blev ikke mange grillaftener pga. vejret – det var for tørt.

Der var arrangeret pinsefest/arrangement.

Klubhuset er blevet rengjort og renoveret.

Nøglen til klubhuset er i nøgleboksen. John snakker med låseteknik om nye nøgler/ombytning af nøgler.

Vi havde en dejlig vinterfest, med discjockey med karaoke anlæg. Det blev flittigt brugt. :-D


3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:

Forelæggelse af godkendt regnskab.

Der var ingen overskud fra vinterfesten i år, hvor klubben havde 10 års jubilæum.

Helge har skaffet 4 nye sponsorer, bl.a. en dør fra Byggecentret.

Bestyrelsen har besluttet at kassebeholdningen skal ligge ml. 8 – 10.000 kr.

Budgettet for 2019 er ikke lagt endnu.

Pr. 31.12.2019 var der 58 medlemmer af klubben.


4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent samt budget for det kommende år til godkendelse:

Forslaget til kontingentet er uændret.

Der er lavet et foreløbigt budget som den nye bestyrelse arbejder med.


5. Behandling af indkomne forslag:

Der er ingen indkomne forslag.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år og 2 i ulige år)

Viggo og Jens var på valg. De modtog begge genvalg.


7. Valg af revisor:

Kirsten blev genvalgt som revisor og Kalle blev genvalgt som suppleant.


8. Evt.:

Bestyrelsen arrangerer grill aftener ved klubhuset. John sender SMS ud.

Dennis & Klaus vil arrangere bådturene. John sender SMS ud.

John, Jens & Lotte samt Viggo, donerede deres klubhus bevis til klubben.


Referat fra Generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamlingen d. 24.04.2018 kl. 19.30

Fremmødt 17 medlemmer.

 

1.        Valg af referent & Dirigent:

Valg af dirigent: Helge

       Valg af referent: Kirsten

Helge konstaterede at indkaldelsen var lovlig.

 

2.        Aflæggelse af formandens beretning:  Godkendt.

Formanden startede med at fortælle, at det havde været et godt år.

Klubhuset er blevet malet.

Bådklubben har været behjælpelig med en bisættelse på fjorden, hvor betalingen på 1500 kr. blev doneret til Klubkassen.

Vi har fået nye medlemmer fra Bork.

 

3.        Aflæggelse af regnskab:  Godkendt.

 

Regnskabet lå på bordene, så alle kunne se det.

 

Der har været en grundig revision, som påpegede en manglende gennemsigtighed, idet flere store poster ikke var udspecificeret.

Der manglede også en opdateret medlemsliste ved revisionen, samt en oversigt over rest af flagbeholdningen.

Dette fik revisorerne dog styr på, hvorpå regnskabet blev godkendt.

Dog forventes det, at dette forbedres til næste regnskab.

 

Det blev diskuteret, om det var nemmere hvis regnskabet fulgte kalenderåret og ikke sæsonen.

 

Der er skiftet forsikringsselskab i indeværende år.

 

47 medlemmer sidste år + 3 par som ikke havde fået betalt sidste år, men som betaler bobbelt kontingent indeværende år. Dvs. 53 medlemmer pr. 31.12.2017

 

De 1500 kr. som blev doneret til klubben for sejllads i forbindelse med bisættelsen på fjorden, vil først figurere på næste års regnskab.

 

2200 kr. for lotteriet til vinterfesten – tusind tak til Vivi for hendes store arbejde med at få dette arrangeret.

 

2700 kr. er brugt på forbedringer af klubhuset.

2 lånebeviser er tilbagebetalt.

2 personer har lånebeviser uden at være medlem af klubben, dette tillades ikke, så disse lånebeviser vil klubben indfri  indeværende år.

Mobile Pay må IKKE bruges fremover.

Betaling foregår enten kontant eller via bankoverførsel. Og det skal være tydeligt, hvem betalingen er fra, og hvad/hvem der betales for.

 

4.        Forslag til kontingent og budget for det kommende år:

Kontingentet forbliver:

250 kr. /par

150 kr. /enlig

100 kr. /passiv          

Budgettet bliver lagt senere af den nye bestyrelse.

Der blev snakket om at indfri ca. 5 lånebeviser i år.

Formand og kasserer snakkede om at sponsorere deres lånebeviser til klubben.

5.        Behandling af indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

 

Dog nævnte Helge om klubhuset var for dyrt for klubben. Men der var enighed om, at klubhuset var et aktiv for klubben, idet mange brugte den til grill aftenerne.

 

6.        Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år og 2 i ulige år):

John, Vivi (modtog ikke genvalg)og Anni var på valg.

John & Anni blev genvalgt.

Helge blev valgt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

7.        Valg af revisor:

Kirsten blev valgt som revisor.

Kalle blev valgt som revisor suppleant.

 

8.        Evt.:

Der blev snakket om at tage kontakt til vores gamle sponsorer.

Grillaftenerne er stadig d. 1. tirsdag hver måned i sejler sæsonen.

Der blev snakket om, at samarbejde med de andre havne/klubber i Ringkøbing Fjord, og at vi evt. kunne kontakte de andre klubber, incl. sejlklubben for at høre til dette.

Referat fra Generalforsamling 18/4 2017


1.     Dirigent: Helge - referent: Anni

Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 

2.     Der har været de sædvanlige aktiviteter i 2016 – vinterfest pinsefest og grisefest i Lyngvig. Der har som besluttet på generalforsamlingen 2016 også været grillaftener den første tirsdag i månederne juni, august og september hvilket har været en succes. Vi var så mange deltagere en enkelt aften, at det var godt vejret var så fint at vi kunne sidde udenfor. Satser på at grillaftenerne fortsætter i 2017 og håber på lidt bedre vejr end i 2016.

 

3.     John kunne fremlægge et flot regnskab. Der var en bankbeholdning pr. 31. december på kr. 10.891,00 og vi havde 51 betalende medlemmer.

Vi har pr. 1 december skiftet forsikringsselskab fra Købstædernes til Vestjylland og sparer derved kr. 200,00 pr. år, og oveni får vi kaskoforsikring 100.000,00 på huset mod før kun ansvarsforsikring.

 

4.     Det er op til nye bestyrelse at oprette budget og kontingentet fortsætter uændret.

 

5.     Der var indkommet 4 forslag:

·        Udvidelse af bestyrelsen til 5 personer – blev vedtaget

·        Tilbagekøb af andelsbeviser – bestyrelsen tilbagebetaler andelsbeviser efter behov dog skal økonomien kan bære det.

·        Nedsættelse af festudvalg – bestyrelsen nedsætter et udvalg og prikker medlemmer ud uden for bestyrelsen hvis der er behov for det.

·        Køb og salg af øl og vand til arrangementer – det blev afvist – der kan tænkes over hvordan det evt. kan styres.

 

6.     Jens modtog genvalg - Viggo blev valgt for 2 år og Vivi blev valgt for 1 år.

 

7.     Helge blev valgt som revisor og Kalle blev valgt som revisorsuppleant.

 

8.     John havde lavet 9 forslag til klubstander og valget faldt på nr. 2 med stort flertal.

John oplyste til vinterfesten at han ville udlodde en præmie til vinderen af forslag til klubstander og her må vi sige at John hav vundet da han var den eneste der havde lavet forslag – godt gået John

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Sted: Medborgerhuset på Byskellet i Ringkøbing
Når: 18.april kl. 19
Dagsorden ifølge vedtægter.
Tilmelding senest d 17.april for kaffen til kasseren
Forslag til dagsordnen sendes til bestyrelsen senest d. 4.april

Indkomne forslag:
- Forslag om, at udvide bestyrelsen fra 3 til 5 medlemmer.
- Forslag om, at klubben begynder tilbagekøb af lånebeviser på klubhuset.
- Forslag om, at der dannes et permanent festudvalg.
- Salg af øl og vand mm. til arrangementer. 


Husk at vi også skal vælge klublogo til en Klubstander som er et trekantet flag på 20 x 40 cm.
Har du et forslag, så send det til John Kirkegaard eller medbring det på dagen.


Referat fra Generalforsamling 2016


1.     Valg af dirigent:


Helge blev valgt til dirigent.


Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


 


2.     Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse:


Formanden fortalte lidt om de forskellige ture fra året der er gået.


Vedligeholdelsen af klubhuset haltede lidt i 2015.


 


3.     Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse:


Kasseren fortalte om regnskabet, hvor der er et udestående på 883 kr., som mangler i kassebeholdningen. Formanden mangler at afregne for indbetalinger i forbindelse med kontingenter/forårsfesten 2015. Dette betyder også, at regnskabet endnu ikke er godkendt af revisorerne.


Formanden har indvilliget i at betale restancen i kassebeholdningen, hvorefter revisorerne igen kigger på regnskabet.


For fremtiden skal der betales direkte til kasseren eller til kontoen ved kontingentbetaling eller anden afregning til klubben.


Endvidere blev det oplyst at Landbobanken igen har sponsoreret klubben.


 


4.     Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse:


Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.


Dog skal bestyrelsen være mere opsøgende i forhold til at få nye sponsorer.


 


5.     Behandling af indkomne forslag:


Ingen indkomne forslag til behandling.


 


6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, Formand og Kasserer er på valg:


Anni blev valgt.


John blev genvalgt.


 


7.     Valg af revisor:


Vivi blev genvalgt.


Viggo blev valgt.


 


8.     Evt.


-         Der bliver arbejdet på en uddybning til Nymindegab.


-         Evt. salg af øl til forårsfesten, så klubben kan tjene lidt.


-         Snak om aktiviteter en fast aften om ugen i klubhuset – der vil komme mere info om dette senere.


-         Peters Auto vil gerne komme og holde foredrag.


            


              

Referat fra generalforsamlingen den 19. marts 2015

1.

Dirigent Helge – referent Anni

2.

Der har været de sædvanlige aktiviteter – Pinsetur, Lyngvig og vinterfest. Kassererjobbet varetages fint af John. Klubhus er indkøbt, og indviet på behørig vis med en ”kop” øl og en grillet pølse. Renovering af huset er ikke helt gået som planlagt. Halvdelen af loftet er fjernet så der er ståhøjde til alle. Huset er sunket ca. 10 cm. i den ene side.

 

3.

Sponsor penge er ikke kommet ind. John har misforstået Verner, og har derfor ikke fået søgt ved de forskellige sponsorer. Helge oplyste at Vestjysk Bank kan være interesseret i at blive sponsor, der skal søges inden jul 2015, for at vi måske kan få noget i 2016.

 

4.

Det blev besluttet at kontingentet fremover skal se således ud:

 

 • Passiv medlemskab pr. år kr.                            100,00

 • Aktiv enkelt medlemskab pr. år kr.                150,00

 • Aktive par medlemskab pr. år kr.                    250,00

   

  5.

  Valg af ny bestyrelsesmedlem: Jens Møller – Hvalborg Stauning

  Revisor genvalg: Anni Kirkeby

  Revisor suppl. : Vivi Jeppesen

Referat fra generalforsamlingen den 4. marts 2014

1.

Dirigent Helge– referent Anni

 

2.

Dennis fremlagde beretningen – 2013 var jo et rigtig godt år for sejlere med skønt vejr og der havde været de sædvanlige arrangementer.

Pinsetur med start i Ringkøbing lørdag og derefter til Bork – der var en tur til Stauning og grisefest i Lyngvig.

Der blev spurgt til det kommunale brugerråd – det blev vedtaget ved sidste års generalforsamling, at der skulle gøres noget ved vognpladsen omme ved Vestas.

Dennis oplyste at han ikke havde gjort det helt store med hensyn til forbrugerrådet. Han havde fået oplyst at det var forbrugerrådet der kunne komme med ideer til os vedr. havnen.

Der var ønske om at referatet fra brugerrådet skulle hænges op ved klubhuset så alle kan se det.

Kommunen kontaktes vedr. vognpladsen evt. kontakt til journalist m.v.

Beretningen godkendt

 

4.

Klubben har skiftet fra Nordea til Landbobanken hvor vi får kr. 2000,00 i sponsorat.

Modtager ikke mere noget fra Nordea.

Den 21.01.14 havde klubben kr. 10.732,00 og 45 medlemmer p.t.

Hvis alle betaler har vi kr. 13.000,00 i kassen når julefrokosten er betalt.

Regnskabet fremlagt, der er ikke udleveret regnskab til de enkelte deltagere – regnskabet godkendt med lidt kritik fordi der ikke var udleveret regnskab til de enkelte deltagere.

 

5.

Budget – købt klubhus – vil koste kr. 50,00 mere pr. medlem p.g.a leje, el, forsikring m.v.

Tilbud fra Købstædernes forsikring kr. 2500,00 – de vil give rabat på kr. 250,00 pr. forsikringstager derudover.

Nøgle pr. medlem kr. 200,00, kontingent kr. 150,00 pr. person – kr. 100,00 til klubben og kr. 50,00 til huset.

Bestyrelsen indhenter tilbud på forsikringer. Budgettet godkendt

 

6.

Vedtægter godkendt m. lille ændring i næstsidste punkt:

 

·          Bestyrelsen bemyndiges til at beslutte nødvendige udgifter til vedligehold af klubhuset.

 

Det er vedtaget at der kigges på ændring af loftkonstruktion og væg skal fjernes. Bestyrelsen skal arbejde med mulighed for låsesystem eller nøgler – det er prisen der er afgørende.

 

 

 

 

7.

Valg:   Dennis         Formand

          John           Kasserer

          Anni            Revisor

          Vivi             Revisorsuppleant

 

8.

Evt.:   

Der er solgt 25 anparter á kr. 1000,00 i klubhuset. Huset kostede kr. 22.000,00 + ligkøb kr. 500,00. Verner ønskede en debat om hvad vi vil med vores anparter i klubhuset.

Der foreslås at der må sælges op til 30 anparter á kr. 1000,00, og vi kan skrive os på en liste, hvis vi ønsker at købe eller sælge anparter. Forsæt med SMS tjenesten – en god ide. Hjemmesiden opdateres og det vil John gerne sørge for. Der var tale om undervandskamera. Der vil blive afholdt ligkøb i klubhuset også, hvor Jørgen (sælger) også deltager.

 

Referat fra generalforsamlingen d. 18/4 2013

 1. Helge blev valgt til dirigent og Kirsten som referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Ca. 20 medlemmer var fremmødt.

 

 1. Dennis fortalte om året der gik. Han konstaterede at der havde været et godt fremmøde til de forskellige arrangementer. Samt at man ville gentage, en lignende arrangementskalender i år, hvorefter den blev omdelt. Desuden fortalte han nyt fra brugerrådsmøderne på havnen. Klubbens hjemmeside vil snarest blive ajourført med ny medlemsliste mm.

Beretningen blev godkendt.

 

 1. Verner aflagde regnskabet, som var revideret af Anni. Han fortalte at vi flytter vores konto fra Nordea til Landbobanken i nærmeste fremtid. Grunden er at Nordea er en ”pengeløs” afdeling.

Beretningen blev godkendt.

 

 1. Der blev talt om hvad vi skal med vores kassebeholdning og man blev enige om, at fortsætte som hidtil og med samme kontingent.

 

 1. Ingen indkomne forslag.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlem. Einar blev genvalgt.

 

 1. Valg af revisor. Anni blev genvalgt, Vivi fortsætter som suppleant og John K blev valgt som ekstra suppleant.

 

 1. Det blev foreslået, at man lavede et system til at holde styr på bådvogne på Vestas, så det var muligt at komme nemmere til bådvognene, samt at man holder orden omkring egne vogne. Måske få klippet træerne og genetablere indkørsel i den anden ende.  Dennis tager det op på næste brugerrådsmøde.

Anni spurte om man også skal betale for bom i slæbested, når man har bådplads i havnen, evt. programmering af ”Havnekortet” så den kan åbne gratis.

Dennis pointerede, at det var vigtigt med transporttilladelse, lygtebom og trekant ved kørsel på havneområdet. De hænger i huset ved havnekontoret, til fri afbenyttelse.

Verner fortalte om de nye eltavler og brug af dem.

Tage forslog at man på brugerrådsmødet tog op at få fyldt mudderhullet op på hjørnet ved biblioteket. Måske fliser eller asfalt.

Kommunen er meget emsige, med anvendelsen af pladserne på græsset ved biblioteket.

 

Der blev talt om muligheden for køb af klubhus. Bestyrelsen blev opfordret til, at undersøge muligheden for, at købe et hus i ”Indianerlejren” og derefter indkalde en beslutningsdygtig, ekstraordinær generalforsamling. Hvor man kan vedtage, de nødvendige, vedtægtsændringer.

Referat fra Generalforsamlingen d. 10. maj 2012


Der var fremmødt 20 medlemmer.

Valg til dirigent: Helge
Valg til referent: Vivi

Aflæggelse af formandens beretning: Dennis
Aflæggelse af regnskab: Verner
Beretning og regnskab blev godkendt.
 

Verner og Dennis har fået 100 kr. til mobiltelefonen.
Verner har fået 150 kr. til benzinudgifter i forbindelse med kørsel for klubben.

Kontingentet forbliver på 100 kr. denne sæson.
Hvis vi skal have et klubhus, så kommer der et kontingent forhøjelse.
Dette tages op til næste år på generalforsamlingen.

Der var ingen indkomne forslag.

Dennis og Verner var på valg. De blev begge genvalgt.
Anni og Vivi blev genvalgt som klubbens revisorer. 

Det blev diskuteret, om klubben skal have et klubhus.
Vi skal snakke med Smakker Lau.
En skurvogn eller en pavillon er en mulighed.
Vi har ikke lagt budget. Men skal spare lidt på overskuddet, hvis vi skal have et klubhus.

Til brugermøderne deltager: Indianerlejren, Smakker Lau, sejlklubben og motorbådsklubben samt repræsentanter for kommunen.
På næste møde i september vil vi foreslå flere grill-pladser ved bådebroerne på Ringkøbing Havn.
Vi vil også tage mågeproblemerne op igen.

MVH. Bestyrelsen
 Referat fra Generalforsamlingen d. 28. april 2011

 
Der var fremmødt 18 medlemmer.

Valg til dirigent: Helge
Referent : Vivi

Aflæggelse af beretning: Ejnar
Aflæggelse af regnskab: Verner
Beretning og regnskab blev godkendt

Indkomne forslag:
Ændring af antal bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 3
Forslaget blev vedtaget
Vedtægterne ændres.
To bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år og en i ulige år.

Hjemmesiden skal fortsætte. Der skal findes en webmaster til at holde siden opdateret.

Forslag om to udvalg - turudvalg og festudvalg - blev ikke vedtaget.
Det blev vedtaget at betale 50 kr. ekstra pr medlem til julefrokosten som skal gå til betaling af køkkenhjælp.

Under eventuelt blev et evt. køb af pavillon diskuteret.

Bestyrelsen retter henvendelse til havnefogeden ang. måger.

MVH Bestyrelsen


Referat fra bestyrelsesmødet d. 10. august 2010


Klaus har fået fat på en liste over kontaktoplysninger for kystredningstjenesten.
Hvis det er muligt, så vil vi laminere dem, og udlevere en til hver medlemsbåd.
Samtidig vil vi indsætte telefonlisten på bagsiden.
Dennis undersøger mulighederne og priserne for laminering.

Vi laver en opdatering af medlemslisten, samt telefonlisten. Husk at meddele bestyrelsen, hvis du/I får nyt telefonnummer, og/eller nyt bådpladsnummer.

Jette fra Kålen har fået solgt sin båd, og fik i den forbindelse hjælp af bestyrelsen, og hun har derfor sponsoreret 1000,- til bådklubben.
En stor tak til hende fra bestyrelsen.

Vi er blevet enige om, at det ville være en god idé, at oprette en "turkomité".
Dette bliver et punkt på dagsordenen på næste generalforsamling.
Er du interesseret, så hører vi gerne fra dig.

På opfordring har vi oprettet en side, hvor medlemmerne kan fortælle om deres ture.
Så har du en sjov eller anderledes oplevelse, som du vil dele med medlemmerne, så skriv din historie, og aflever den til en af bestyrelsen, så vil vi lægge den på hjemmesiden.
Fortæller du om andre medlemmer, så husk at indhente deres accept af din historie.

Vores tur med sponsorerne er blevet bestemt til søndag d. 12.09.2010.
Vi mødes på havnen i Ringkøbing, ved de nye toiletbygninger kl. 10.00, og spiser en rundstykke sammen, bestyrelsen sørger for rundstykker. Medbring selv kaffen.
Derefter sejler vi til Hv. Sande lystbådehavn, hvor bestyrelsen tænder op i grillen, medlemmerne skal selv medbringe mad og drikkevarer. Klubben sørger for sponsorerne.
Vi forventer at være hjemme igen mellem kl. 16.00 - 17.00.
Vi håber på stor tilslutning på denne tur, så vi alle kan være med til at give vores sponsorer en dejlig oplevelse.

Dennis har undersøgt muligheden for at benytte "Elmers Hus", og vi afventer stadig noget endeligt svar derfra.

Det blev besluttet at der ikke bliver fællessejlads til Grisefesten på Lyngvig Havn.
Vi mødes derfor til festen.
Vi vil arbejde på at få et fælles bord, da vi havde en meget god oplevelse med det i Bork til pinsefesten.

Vi snakkede om at det kunne være fint med vimpler med bådklubbens logo på.
Klaus undersøger muligheder og priser for dette.


MVH. BestyrelsenReferat fra bestyrelsesmødet d. 07. maj 2010


Vi startede mødet med at konstituere bestyrelsen.

Klaus Pedersen, formand.
Dennis Rasmussen, næstformand.
Verner Hansen, 1. kassérer.
Villy Nonbo, 2. kassérer.
Ejnar Nielsen

Vi har fået nye sponsorer, Markise & Kalechesmeden V/ John F. Jacobsen (Tarm), Super Brugsen og Ringkøbing Landbobank. 
Ringkøbing Landbobank har bl.a. sponsoreret 75 T-shirts til klubben.
Vi får sat klubbens logo på, og T-shirtene kan købes for 45 kr. pr. stk.

Vi mener det er vigtigt med sponsorpleje, så det blev besluttet at invitere sponsorerne (en fra hver), med på en af vores ture. Og afslutte med grill. Nærmere info senere.

Nærmere info ang. lån/leje af Elmers hus følger.

MVH. BestyrelsenReferat fra generalforsamlingen d. 08. april 2010


1. punkt på dagsordenen var valg af dirigent som blev Ejnar, og valg af referanter som blev Inger og Susanne.

2. punkt var formandens beretning, hvor han bød velkommen og takkede for det store fremmøde, (20 personer).

Dernæst fortalte han om, hvordan og hvorfor ideen til klubben opstod.

Han fortalte om turene bl.a. til Bork i Pinsen, om turen gennem slusen i Hv. Sande og en tur på havet med efterfølgende grill-aften i Hv. Sande. Han fortalte kort om de spontane ture bl.a. til Lyngvig Havn.
Han var omkring julefrokosten, hvor der også var et stort fremmøde og god mad.

Bestyrelsen vil gerne modtage et billede af medlemmernes både, som skal sendes til klubbens E-mail adr. Billederne vil blive lagt ind på hjemmesiden.

Formanden spurgte om tilslutning til en telefonliste, og det blev vedtaget.

Bork Bådelaug er interesseret i et samarbejde med os, og vi lægger gensidigt et link ind på vores hjemmeside til hinandens klubber.

Han sluttede af med, at nævne vores 3 sponsorer som er:

Nordea
Hv. Sande Båd og motorservice
Møbelpolstrer Kaj Jensen, Tarm.

-og ønskede alle en god sejler sæson 2010.

3. punkt var godkendelse af regnskabet. Det blev godkendt.

4. punkt var forslag til kontingent og budget for det kommende år. Kontingentet forblev uændret.

Det blev dog vedtaget, at både ejere og brugere af bådene kan blive aktive medlemmer, (før var det kun ejere), for 100 kr. pr. person. Dette var et ønske fra flere medlemmer, da kun aktive medlemmer har stemmeret.

5. punkt var behandling af indkomne forslag. Ingen forslag.

6. punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer. Villy Nonbo (Hv. Sande) blev valgt.

7. punkt var valg af revisor. Anni Kirkeby blev valgt som revisor, og Vivi Jeppesen blev valgt som suppleant.

8. punkt var Evt. Forslag om benyttelse af Elmers hus på havnen. Pris undersøges.

Vivi fortalte kort om Stauning bådklub. Et medlemsskab koster 200 kr. pr. person.
Ved medlemsskab kan en nøgle til klubhuset erhverves for 100 kr.
Rabatter kan opnåes på den lokale kro, hvis man er medlem af Stauning bådklub.

Man kan erhverve en nøgle til Bork Sejlklubs klubhus for ca. 150 kr.

Fastlagte arrangementer:

Pinsetur d. 23. maj 2010
Grisefest i Lyngvig d. 27. august 2010
Julefrokost i Medborgerhuset d. 03. december 2010

Spontane ture bliver sms´et til medlemmerne af bådklubben.


MVH. Bestyrelsen.Referat fra bestyrelsesmødet d. 12. november 2009


Vi beklager forsinkelsen, som er grundet sygdom.

Vi skulle lige have tingene omkring vores julefrokost d. 21. november sat på plads. 75% af vores medlemmer er tilmeldt, og det er vi rigtig glade for. Vi vil sætte " alle sejl op " for at vi skal få en god aften i klubhuset på havnen.

Derudover snakkede vi om hvordan vi skulle gribe tingene an vedr. sponsorer til vores hjemmeside. Vi fik tildelt nogle opgaver som vi håber vil give respons.

Nu hvor vi alle næsten er gået i "vinterhi", kan vi i bestyrelsen begynde at planlægge en ny sæson, som vi håber alle vil støtte op omkring når vi kommer så langt


MVH. BestyrelsenReferat fra medlemsmødet den 14. august 2009


Mødet blev holdt i Ringkøbing Sejlklubs klubhus.

Der var mødt 16 medlemmer, hvilket er et fremmøde på 50 procent, og det er vi ganske tilfredse med.

Vi snakkede om en Limfjordstur, og i tilfælde af, at vejret ikke tillader det, snakkede vi om en Silkeborgstur med lastbil frem og tilbage.
Der vil senere komme en ca. pris på lastbil frem og tilbage.

Vores hjemmeside var oppe til orientering. De fremmødte syntes den var ok.

Pinseturen til Bork samt grisefesten i Lyngvig, (den sidste weekend i august), snakkede vi om, at lave til faste ture. Det vil blive taget op på næste generalforsamling.

Bestyrelsen var vært med kaffe, kage og øl/vand.

P.s. Tak til Sanne for hendes lækre hjemmebag.


MVH. BestyrelsenReferat fra bestyrelsesmøde med Ringkøbing Sejlklub d. 29.06.2009

Mødet blev holdt i Ringkøbing Sejlklubs klubhus.

Fra Fjordens Motorbådsklub var: Ejnar - Klaus - Verner.
Fra Ringkøbing Sejlklub var: Svend Dybdal - Steen - Flemming M.

Mødet var indkaldt af bestyrelsen for Ringkøbing Sejlklub.

De ønskede at drøfte fremtiden for motorbådsklubben, og muligheden for evt. at få motorbådsklubben ind som en gren af sejlklubben.
På nuværende tidspunkt fungerer Fjordens Motorbådsklub som en selvstændig enhed, og ønsker at fortsætte på samme måde, da klubben gerne vil prøve kræfter selv.
Dette blev modtaget positivt af bestyrelsen for Ringkøbing Sejlklub.

Det blev dog besluttet, at et bestyrelsesmedlem fra motorbådsklubben skulle deltage i sejlklubbens klubmøder, som talerør for motorbådsklubben.
Det blev besluttet at Ejnar deltager i sejlklubbens klubsmøder. 

Der blev aftalt, at Fjordens Motorbådsklub kan benytte Ringkøbing Sejlklubs klubhus til arrangementer 3 gange om året fremover, da de fleste af motorbådsklubbens medlemmer også er medlemmer af sejlklubben. 

Der blev endvidere snakket om manglende "liv" omkring klubhuset, og det ville sejlklubben drøfte.

Efter mødet blev vi enige om, at det var et godt og positivt møde.

En stor tak til sejlklubben.


MVH. BestyrelsenSkriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.12 | 15:19

Du kan ringe til kasseren på 40877468 eller send en mail til fjordensmotorbaadsklub@gmail.com

MVH

John Kirkegaard

...
04.12 | 15:42

Du kan bare kontakte kasseren på telefon 40877468 og så finder vi ud af det.

...
04.12 | 10:10

Hej
Jeg vil gerne meldes ind i motorbådsklubben da vi har flyttet vores båd fra Esbjerg til Bork

...
04.12 | 10:08

Hej
Vi vil gerne meldes ind i motorbådsklubben

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE