Referater fra brugermøder

Referat af fællesmøde for brugerrådene i Ringkøbing-Skjern Havne. 19. juni 2019

Referat af fællesmøde for brugerrådene i Ringkøbing-Skjern Havne. Onsdag den 19. juni 2019
Referat:
 Ringkøbing Havn har fået ny havnefoged efter at Jes Ebsen efter 25 års tro tjeneste er gået på pension. Den nye mand på posten er Niels Tarpgaard Nielsen, som kommer fra en stilling som teamleder i Vej & Park. Indtil ca. 1. august arbejder Niels halv tid på havnene og halv tid i Vej & Park. Niels vil fremover ha’ en koordinerende rolle ift. fælles indsatser på alle 3 havne.
 Til oktober vil det endelig budget for hele kommunen blive vedtaget. I det administrative budgetoplæg er der foreslået en forhøjelse af anlægsbudgettet på 1 mill. kr. årligt.
 Storm Marine er blevet hyret til at lave et generaleftersyn på alle 3 havne. På mødet orienterede de om deres fremgangsmåde i undersøgelsen og fremlagde også eksempler på nogle foreløbige resultater. Efterfølgende laves en rapport, som skal danne grundlag for en temadrøftelse om havnene i Teknik- og miljøudvalget. På baggrund af rapporten udarbejdes en flerårig plan for de problematikker, der formentlig skitseres i rapporten.
 Storm Marine påpegede, at der generelt manglede redningsstier i havnene, og at det bør der tages fat på her og nu. Efter mødet: der er nu i Ringkøbing bestilt redningsstier.
 Der blev drøftet etablering af autocamper-pladser. Der er et politisk ønske om at få undersøgt muligheder for at få etableret autocamperpladser i det hele taget rundt om Fjorden. Lovgivningen er meget kompleks og der er mange interesser på spil. Derfor udarbejder Turistorganisationerne i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune en analyse af hele problematikken. Undersøgelsen er færdig i slutningen af august, og derefter skal politikerne tage stilling til mulighederne.
Venlig hilsen Per Høgh Sørensen

Referat fra Brugerrådsmøde på Innovest 19. juni 2019

Referat fra Brugerrådsmøde på Innovest 19. juni 2019 - Ringkøbing Havn
1. Orientering fra administrationen og TMU
Orientering ved Per Høgh fra administrationen og TMU ved mødets fællesdel
2. Orientering fra havnefogeden Niels indledte med at fortælle, at han følte sig godt tilpas som havnefoged og glædede sig til at komme på fuld tid. Den netop overståede Børnekulturfestival og 1700-tals Festivalen, som løber af stablen kommende weekend blev omtalt og Niels nævnte, at han var åben overfor nye initiativer, så længe der også var plads til havnens egentlige brugere. Af praktiske ting bliver der skiftet brædder efter behov på broerne, der er/bliver sprøjtet med aljefjerner på broerne og så kommer der en kæde op ved slæbestedet i Borgmesterhavnen. Nøglen vil kunne hentes hos Niels og så aftales det, hvem der skal have en nøgle derudover. Der blev opfordret til at man kommer og får et havnenummer på Havnefogedkontoret. Niels har et ønske om at fjerne borde/bænkesættet for enden af autocamperparkeringen, af flere årsager, og der var ikke indvendinger imod dette forslag.
Ringkøbing-Skjern kommune har via annonce opfordret til oprydning på havnen og der er sat en tidsfrist til 1. juli 2019, hvor gamle bådvogne med mere skal være bortskaffet. Dette menes alvorligt og der vil blive fulgt op på om tingene forsvinder. Niels sluttede med en opfordring om at komme til ham med det samme, hvis der er ting man mener ikke er som de bør være. Lad være med at vente til frustrationerne tager overhånd !
Det blev aftalt at optagedatoerne kommer med referatet ud.
3. Orientering fra Ringkøbing Sejlklub, Flemming Merrild Flemming orienterede om en bred vifte af aktiviteter på havnen, på lørdag er der stjernesejlads, søndag Skt. Hansbål, den 29. juni ”Heltens Dag” og i uge 33 DBO-stævne, på græsset ved Rådhuset. Sejlklubben ser gerne flere aktiviteter på havnen, men behovet for sikkerhedsstiger blev nævnt. Særligt ved Fiskehuset. Sejlerskolen har i år 20 elever, hvilket er meget tilfredsstillende og erfaringen viser at 20-25 % af deltagerne efterfølgende køber en båd. Til gengæld er Ungdomsafdelingen nede på 10 jollesejlere. Så var der stor ros til den nye havnefoged som, trods et langvarigt ansættelsesforløb, har været værd at vente på. Der var også en tilkendegivelse af, at den midlertidige havnefoged ikke havde været helt umulig…
Sagsbehandler Søren Frederiksen Direkte telefon 99741957 E-post soren.frederiksen@rksk.dk Dato 20. juni 2019 Sagsnummer 16-032803
2
4. Orientering fra Fiskeriforeningen/Indianerlejren, Elmer Kristoffersen
Indianerlejren er under stille og rolig renovering, folk er godt tilfredse, også med den nye havnefoged.
5. Orientering fra Ringkøbing Smakkelaug, Ivan Kristensen
Man er generelt glade for at der nu sker ting og sager på havnen. Ivan nævnte at det er nødvendigt at
oprense indsejlingen til Borgmesterhavnen hvert år og at Hee Entreprise skal bestilles i god tid. Der løber to
regnvandsledninger ud tæt på havnen, mon de kunne ledes ind i havnen og udløbet ? Det undersøges. Så
bliver det formentlig nødvendigt at oprense havnen for slam, inden for få år. Borde/bænkesæt mangler.
Der mangler også en redningskrans og det gav anledning til en snak om sikkerhed generelt. Både om
redningsposter og redningsstiger. Niels T. nævnte at han har en vision om at vi bliver ”Sikker Havn” og vi får
løst problemet med den manglende redningskrans, typen skal lige afklares. Redningsstiger er omtalt.
6. Orientering fra Beboerforeningen Beddingen, Niels Bruun
Niels Bruun er kasserer i Beboerforeningen Beddingen, som pt. ikke har nogen formand. Niels B. nævnte
vores problembarn, nemlig redningsbåden RB29. Niels T. fortalte at vi netop forsøger at finde en løsning, så
vi kan få fartøjet væk fra havnen. Den pynter ikke og der betales herudover ikke for havnepladsen pt.
Beddingsøen og pasningsniveauet i og omkring den gav anledning til kritik og Niels T. orienterede om et
netop afholdt møde med to beboerrepræsentanter fra Beddingen, hvor den fremtidige plejeplan blev
præsenteret. Denne har Niels B. efterfølgende fået tilsendt og et centralt punkt er den årlige oprensning,
der vil blive udført umiddelbart efter uge 27.
7. Orientering fra Fjordens Motorbådsklub, Viggo Grønne
Viggo havde også roser til overs for Niels. Derimod fik chaufføren der kører renovationsbilen knubbede ord
med på vejen, han kører som en vild og vi undersøger om vi, via firmaet, kan få sendt en besked til ham.
Skilte til fripladser blev nævnt og det er de skilte som viser om en plads er ledig i en periode. Skiltene skal
købes og vi undersøger om de kan skaffes til salg uden beregning fra Havnekontoret.
8. Orientering fra Neptun, Niels Skovgaard
Niels fortalte at Neptun mangler ca. 200.000 kr. for at være i mål med et budget på 1,6 mio. kr. Det er
spændende planer der blandt andet omfatter to boardwalk/opholdspladser i træ ned mod havnebassinet.
9. Næste møde
Dato fremkommer snarest muligt.
Venlig hilsen
Søren Frederiksen
Land, By og Kultur – Kultur, Natur og Fritid
Ringkøbing-Skjern Kommune

Referat fra brugerrådsmøde på Ringkøbing Havn onsdag den 23. august 2017

Referat fra brugerrådsmøde på Ringkøbing Havn onsdag den 23. august 2017

 

Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing
mødelokale 2, kl. 16.00-18.00

Dagsorden:

1.       Orientering fra administrationen og TMU

Per Høgh Sørensen orienterede om den fremtidige håndtering af sejlrender, hvor Rusifa forventes afløst af slæbebåden Helle med plov, hvilket er en væsentlig billigere løsning. I Stauning kræver det er opgravning af sejlrenden, hvilket har været både langvarigt og dyrt, men forhåbentlig bliver det en engangsudgift. Sejlrenden i Ringkøbing er i orden ifølge mødedeltagerne.

Projekt VERDE er hyret til at fjerne havneskarn med jævne mellemrum og det skulle gerne hjælpe.

Helhedsplanen for Ringkøbing By er under udarbejdelse af arkitektfirmaet Arkitema og omfatter også havneområdet, så her en opfordring til at deltage i kommende møder.

2.       Orientering fra havnefogeden

Jes orienterede indledningvis om sejlrenden, udgravning i Borgmesterhavnen, maling af flere huse og forlængelsen af Fiskehuset, hvor der i øvrigt er kommet ny forpagter, nemlig Bjarne Nielsen.

Optagning og søsætning bliver to lørdage forår og to efterår, hvilket er en mindre end tidligere. Herunder var der en drøftelse af stativer til bådene, i lighed med Bork Havn. Ingen tvivl om at det er en god løsning, men også kostbart at etablere.

Havnen er populær til afholdelse af arrangementer og dem har der også været rigtig mange af, særligt i uge 30 var der mange mennesker. Det er grundlæggende positivt med besøgende, men det kræver også at vi er gode til at koordinere på tværs. Autocamperne giver liv og penge, selv om antallet er lidt mindre end samme dato sidste år. Pt. har der været ca. 1700 overnatninger til dato.

Havnepladserne er fuldt belagt, men der er ikke venteliste og i Borgmesterhavnen er der plads. Prisen her er sat 40 % ned med henblik på at få flere både, men det er ikke rigtig slået igennem.

Mastekranen, det har været et sejt forløb, men kranen skulle være klar den 25. september.
Der er et nyt registeringssystem til havnen på vej, BEAS, og det skulle gerne være fuldt oppe og køre til nytår. I forlængelse af Jes redegørelse blev forskellige spørgsmål drøftet og her blev nogle af brugergruppernes spørgsmål og kommentarer afklaret/fremført :

Mastekranen kunne have behov for et højere fundament eller optimalt, en ny kran a la mastekranen i Aabenraa. (som set på en tur for havnefogederne tidligere på året)

Bro ved slæbestedet trænger til reparation, hvilket gerne skal prioriteres, da sikkerheden ikke er i orden. Pier 1, her er der en udfordring med jern der stikker ud og som kæver gode fendere… Her vil en  reparation være ønskelig.

Der mangler vand ved indsejlingen til Vonå, kan der uddybes ?

Der sættes en WiFi forstærker op inde i sejlklubbens lokaler, det undersøges om der giver anledning i forhold til øvrig WiFi på havnen, via RKSK-IT.

På vendepladsen ude for enden af molen mangler skiltning med parkering forbudt og af- og pålæsning tilladt.

Problemet med lystfiskere er blevet bedre efter skiltning.

3.       Orientering fra Ringkøbing Sejlklub, Flemming Merrild (formand igen) og Svend Dybdal.

Sejlklubben har det godt, med et stabilt antal medlemmer, trods generel tilbagegang. Ungdomsafdelingen er gået fra ca. 60 til ca. 25, hvilket nok er det antal man kan forvente. De fleste af sejlklubbens spørgsmål blev afklaret under drøftelsen ved Jes indlæg, man ser dog gerne en generel renovering af havnen og en prioritering af tiltagene. Så var der en snak om både der ligger i vejen for jollesejlerne og det gav anledning til en del kommentarer.

Sejlklubben vil gerne hjælpe med oprydning på Vestas grunden, herunder nedskæring af træ og så blev der efterlyst mere disciplin ved placering af bådvogne. Der var en drøftelse om hvad der er i gang i forhold til Vestas grunden, hvilket ikke blev afklaret.

4.       Orientering fra Fiskeriforeningen/Indianerlejren, Elmer Kristoffersen og Søren Lauridsen

Fra Elmer lød et velkommen til vinterbadere/fjordsvømmere efter Henrik Stenhøjs oplæg. Elmer havde nogle kommentarer til sejlerskolens optimistjoller, der sejler lidt rundt på kryds og tværs og somme tider på tværs af sejlrenden. De er særligt et problem i mørke og her opfordres til at have lommelygter med, så sejlene kan belyses.

Der er en stikbro ved Bro 2, der trænger til reparation, eventuelt ved at skifte skruerne. Og så ligger ”Albatros” i vejen for fiskelosning. Der blev udtrykt stor tilfredshed med Jes Ebsen og RKSK !

5.       Orientering fra Ringkøbing Smakkelaug, Ivan Kristensen

Ivan nævnte oprensning i Borgmesterhavnen som et ønske og så er der løse planker på broerne som gerne skal bankes fast. Ivan beder også om at huske Borgmesterhavnen når indsatserne og økonomien prioriteres.

6.       Orientering fra Beboerforeningen Beddingen, Anne Madsen

Anne Madsen orienterede fra Beboerforeningen og kunne fortælle at beddingsøen for tiden er i orden, med masser af små fisk. Og så har der været rigtig mange turister i år, med fyldte p-pladser.

7.       Orientering fra Fjordens Motorbådsklub, John M. Kirkegaard

Fjordens motorbådsklub efterlyser borde/bænke/grill til gæstesejlere.

8.       Orientering fra Neptun, Henrik Stenhøj

Medio april var der stiftende generalforsamling for ”Neptun” en klub for vinterbadere og fjordsvømmere. Klubben er i gang, men mangler fysiske rammer og flere medlemmer. Man vil gerne have et samarbejde med Sejlklubben og det var mit indtryk at en dialog var i gang.

Svømmeklubben Neptun ønsker et område på ydersiden af havnen der kan afmærkes og så blev afmærkning af svømmerne når de er i vandet, også debatteret.

9.       Næste møde

Næste møde ultimo august 2018.

10.   Evt.

Vi vil samle en opdateret mailliste og sende den rundt, således at der kan orienteres via nyhedsbrev mellem årsmøderne, hvis der er ting af fælles interesse.

 

Referat er sendt til følgende:

 • ·         John M. Kirkegaard, Ringkøbing Fjordens motorklub
 • ·         Anne Madsen, Ringkøbing Beddingen
 • ·         Ivan Kristensen, Ringkøbing Smakkelaug
 • ·         Flemming Merrild, Ringkøbing Sejlklub
 • ·         Elmer Kristoffersen, Ringkøbing Indianerlejr
 • ·         Christina Hedegaard, Neptun
 • ·         Henrik Stenhøj, Neptun
 • ·         Ole Kamp, formand for Teknik- og Miljøudvalget
 • ·         Jes Ebsen, havnefoged
 • ·         Per Høgh, administrationen
 • ·         Søren Frederiksen, administrationen

Referat fra Brugerrådsmøde på havnen i Ringkøbing, September 2016

Dagsorden:

1.       Orientering fra administrationen og TMU

2.       Orientering fra havnefogeden

3.       Orientering fra Ringkøbing Sejlklub, Steven Diemar

4.       Orientering fra Fiskeriforeningen/Indianerlejren, Elmer Kristoffersen

5.       Orientering fra Ringkøbing Smakkelaug, Ivan Kristensen

6.       Orientering fra Beboerforeningen Beddingen, Anne Madsen

7.       Orientering fra Fjordens Motorbådsklub, John M. Kirkegaard

8.       Næste møde

9.       Evt.

 

Følgende deltog:

·         Anni Kirkeby

·         John M. Kirkegaard

·         Anne Madsen

·         Ivan Kristensen

·         Steven Diemar

·         Elmer Kristoffersen

·         Jes Ebsen

·         Per Høgh

·         Anette Thesbjerg

 

 

Ad 1

Per Høgh bød velkommen.

Der er ikke nyt fra hverken administrationen eller TMU. Ole K vil meget gerne deltage i møderne, hvis der er noget ekstraordinært politisk på dagsordenen.

Taksterne skal drøftes, og skal vi drøfte den positive udfordring med autocampere.

 

Ad 2

Travlt år med mange aktiviteter og reparationer.

Aktiviteter: Surfstævne, Jollestævne, Fjordens dag, Fisken Dag, Veteranbiler, Teatret Om, Træsymposium, Sankt Hans mm.

Reparationer: Indsejlingen til Borgmesterhavnen, havnekran 10 års eftersyn, molerhoved, to nye bølgebrydere.

Alle pladser lejet ud i Gl. Havn og Marina.

Der er masser af pladser i Borgmesterhavnen – skal slå et slag for den havn i 2017, evt skal prisen reduceres, for at få både der om.

Der er masser af autocampere. Over 2.225 overnatninger til dato, som har givet en indtægt på 357.000 kr. Måske skal prisen sættes op til 150 kr. pr nat. Har set 35 autocampere på én nat.

Vil sætte en stander op ved automaten, hvor campingpladser kan sætte deres brochure.

Sejlrenden er ikke blevet oprenset i år – har heller ingen klager modtaget.

Fiskeri i havnebassinerne er blevet reduceret til enkelte steder og der er sat skilte op med oplysning om, hvor man må fiske.

Havnen og Indianerlejren får meget ros af turisterne - dejligt miljø, ren, pæn og hyggelig havn.

Beddingsøen blev gjort ren i foråret.

Opgaver næste år: sejlrenden pejles, mastekaj, store huller i spuns, flydebroer, evt. stativløsning som den i Bork da man ikke mere kan komme forbi på Vestas’s plads, nyt havneregistreringssystem ”Beas”.

 

Ad 3

Dejligt med brugerrådsmøderne og meget gerne to om året.

Er glad for, at fiskeri i havnebassinerne er reduceret og at der er sat skilte op.

Der står nogle garn ved indsejlingen, som de unge sejlere ofte sejler ind i. Er det lovligt ? Og er det nødvendig at sætte garn helt inde ved indsejlingen ? Fiskeriet skal helt klart være der, men måske disse garn kunne sættes lidt længere ud ? (Jes oplyser, at det er lovligt)

Affaldsproblemer. Der mangles skraldespande på hele havneområdet, man tager ikke sit affald med sig, men lader det ligge. Ved klubhuset ligger der ofte affald. (husk der er molokker på havnen)

Der er huller i belægningen og spunsen ved mastekranen.

Ønsker adgang til bommen med et kort. Har flaskehalsproblemer, når så stor en flok unge mennesker skal ud på samme tid.

Fik lavet et lille slæbested, den fungerer godt.

Tømning af toiletaffald fra både. Hvis tankene er af de godkendte typer, kommer RKSK og tømmer

Tak til Jes for et stort og godt og fleksibelt samarbejde.

 

Ad 4

Masser ros til RKSK for vedligeholdelse på havnen.

Træværk (broer og stolper) trænger til imprægnering.

Bag ved huset trænger græsset til at blive slået og grenene klippet.

Der ligger masser af affald i et hjørne i havnen ved Kineser Restauranten, og der ligger også en jolle uden registrering.

Den lille stikbro ved bro 2 er i meget dårlig stand.

Der mangles asfalt ved Fiskestræde 30, der er meget ujævn.

 

Ad 5

Borgmesterhavnen er ikke tilnærmelsesvis i samme stand som Marinahavnen og Gl. Havn. Måske skal der være forskel på priserne i de tre havne. Prisen er for høj i borgmesterhavnen, der skal være pænt, så det er attraktivt at ligge i den havn.

Planker ved smakkelauget er ved at være meget dårlige. Mange tænger til at blive skiftet helt ud.

Græsset på diget trænger til at blive slået – det er meter højt, mener RKSK har lovet at slå græsset, men det er ikke sket (det er en RKSK opgave)

Hvem skal tømme skraldespandene ved Borgmesterhavnen ? Det skal RKSK have kigget på.

Tømning af elstander. Der er uenighed op tømning og opfyldning.

Ros til den nye indsejling.

 

Ad 6

Bedding sø var fuld af snask, den blev renset i påske til stor fornøjelse for alle.

Samler selv snask op med deres river.

Belægningen på den store fordelerbrønd skal renoveres.

Synes det er fedt at på Beddingen !

 

Ad 7

Kan tilslutte sig det, der allerede er sagt fra de andre brugere.

Ønsker lys på broerne, måske lige som dem, der står ved Sejlklubben.

Der er også autocampere på vendepladsen nede ved de yderste både. Kunne man sætte et skilt op, der fortæller, at man ikke må campere på vendepladsen ?

Forslag om grillpladser ved broen langs med autocamperpladsen, dvs. fra broen og over til hybenhækken på havnesiden. Grillene skulle ikke alene være for gæstesejlere og autocampere, men også for lokale.

 

Ad 8

Næste møde i marts inden de første søsætninger og et i slutningen af september.

Søsætning i 2017: 22. april og 6. maj

Ophaling i 2017: 30. september og 21. oktober

 

Ad 9

Intet.

Referat fra Fælles brugermøde for havne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

29 September 2015

 

1. Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget(TMU)/administrationen – Ole Kamp, Helene Helstrup Jensen, Per Høgh og Rita Sand Thomsen.

Indstillingen fra administrationen til TMU er at autocampere, gæstesejlere og bomløft bliver det samme som i 2015,

at el-prisen stiger fra 2,30 kr. til 2,50 kr. /kwh. fra 2016,

at resten af taksterne stiger 1,65% som Kommunernes Landsforening og Kommunen lægger op til, at forsøget med at, nye pladslejere i Bork under specielle forudsætninger, i yderligere 2 år kan få 50%-rabat på m2.-prisen, det første år i havnen, at både i Bork over 30 m2. skal betale for de sidste m2 - der er indkommet forslag om, at både over 30 m2 ikke skal betale for de sidste m2.


Brugerne ønsker priserne længere ned, f.eks. en nedsættelse på 500 kr./båd, så vi kan fastholde bådejerne og få nye bådejere i havnene.

Gennemsnitsalderen er meget høj. Hvad kan vi gøre for at holde på folk og få nye til?

Der bliver investeret i havnene nu i forhold til i de tidligere kommuner.

Udvalget vil drøfte priserne på det kommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde. Der er ikke de store aktiviteter hen over sæsonen i Stauning, som i Bork og Ringkøbing. 

Det blev oplyst på mødet at det var billigere at have båd i Middelfart og Vejle. Som det fremgår af nedenstående, er det ikke umiddelbart sammenlignelig, da havnene ikke opkræver takster på forskellig grundlag. Oplysningerne er efter bedste evne hentet fra Middelfart Kommunes og Vejle Lystbådehavns størrelse.

Sammenligning af takster for 2015 mellem Ringkøbing-Skjern Kommunes(RKSK) Havne og Middelfart Havn.

 

Takst Middelfart

Takst RKSK

 

Åbningstider

 

Telefontider

 

 

mandag

10.00 – 17.00

mandag

10.00 – 17.00

Hjemmeside www.rksk.dk

tirsdag - fredag

10.00 – 13.30

tirsdag - fredag

10.00 – 13.30

Telefon 99 74 15 15

Benyttelse af slæbested

30 kr.

30 kr.

 

Gebyr for udstedelse af kontrakt

580 kr.

0 kr.

 

Bådkran pr. ½ time

170 kr.

527 kr./løft med mindre bådejeren har tilvalgt kran, så det er med i m2.-prisen på 216 kr.

 

Gebyr for flytning til anden plads

285 kr.

307 kr.

 

Gebyr for optagelse på venteliste

285 kr.

0 kr.

 

Årlig gebyr for at stå på venteliste

100 kr.

0 kr.

 

Påsætning af årsmærkat

300 kr.

0 kr.

 

El

2,5 kr.

2,3 kr.

 

Vand pr. 10 min.

5 kr.

0 kr.

 

Vinterpladser i vand for både under 10 m.

1360 kr.

0 kr.

 

               

Der betales efter pladsstørrelse i Middelfart Havn - fra en plads på 2,5 x 10 m til 4.900 kr. til en plads på 4,5 x 16 m. til 12.980 kr., så det er ikke direkte sammenlignelig med vore takster, idet vi opkræver efter bådens m2.

Sammenligning af takster i Ringkøbing-Skjern Kommunes Havne med Vejle

Lystbådehavn (fra Vejle Lystbådehavns hjemmeside)

 

Takst Vejle

Takst RKSK

Fælles omk. For administration mm

750 kr.

477 kr.

Indskud

400 kr./m2. Der er udfærdiget en oversigt over priserne i Vejle, afhængig af hvilken bro man ligger ved og indskuddene ligger mellem 15000 og ca. 21000 kr. - vi opkræver ikke indskud

Ingen indskud

Sommerafgift pr. m2.

93 kr.

176 kr.

Vinterafgift i vand pr. m2

37 kr.

0 kr.

Kranløft

600 kr.

527 kr./løft med mindre bådejeren har tilvalgt kran, så det er med i m2.-prisen på 216 kr.

Vask af bund for en pladslejer

900 kr.

0 kr.

Klargøring på land i max 2 uger

1200 kr.

0 kr.

Slæbested

50 kr.

30 kr.

Slæbested klippekort 30 klip

900 kr.

Svarer til vores 30 kr.

Leje af vinterstativ

750 kr., 1500 kr. eller fuld depositum 5500 eller 11000 kr.

500 kr. + vinterplads 614 kr.

Båd isætning over kajkant af vognmand

300 kr.

0 kr.

EL

Der kan købes og oplades strømkort på havnekontoret – jeg har ikke kunnet finde prisen.

 

Umiddelbart er m2-taksten og vinterpladserne billigere i Vejle end hos os, men da der skal betales indskud af forskellig beløbsstørrelse, er det lidt svært at sammenligne taksterne direkte.

OBS: Jeg glemte at oplyse, at der kommer en ny takst i Bork, der vedrøre leje af bådstativer. Denne takst er fastsat til 500 kr. i vinteren 2015/2016, jf. tidligere fremsendt informationsskrivelse til bådejerne.

Havneregulativet er til godkendelse hos Trafikstyrelsen og skal efterfølgende godkendes i TMU.

Vi arbejder på at få et nyt registreringssystem til anmodning om havnepladser og betaling igangsat og forventer, at det starter i 2016.

Stier omkring fjorden berører alle havnene. Der bliver bl.a. lavet sti fra pumpestationen til Stauning Havn og fra Nymindegab til Bork og ligeledes langs Klitten fra Hvide Sande mod Nymindegab.

Ved Baggers Dæmning i den nordlige ende af fjorden bliver der bygget en bro over fjorden.

Vi har en pulje til havneprojekter – til lidt større projekter. Der er molehoveder der skal laves, broer, der skal repareres og flere andre projekter. En million om året skal prioriteres fornuftigt, da det ikke rækker så langt.

Per Høgh er fagleder for Kultur, Natur og Fritid, som havneområdet i løbet af efteråret skal overføres til. Der vil fortsat være et tæt samarbejde med den tidligere afdeling og havnene hører stadig under Teknik- og Miljøområdet.

Byrådet vil gerne dyrke kulturområderne, herunder Havnene, derfor er det en naturlig flytning til Kulturområdet.

Bestemmelserne for Det rådgivende Brugerråd for hver enkelt havn er vedhæftet. På tidspunktet for beslutningen om bestemmelserne var der kun de foreninger, der er nævnt i bestemmelserne, der kunne deltage. Der er senere kommet nye foreninger mm. som deltagere.

Stauning

2. Orientering fra Havnefogeden - Aksel Vestergaard

Sejlrenden har holdt sig godt i sommer, ingen problemer.

Vi havde besluttet at de yderste 500m. skulle pumpes i år, da der er en vanddybde på 120-130cm. Rusifa forsøgte i foråret, men måtte opgive, da bunden var for hård til, at skærehovedet kunne grave sig ned i den hårde sandbund.

Alternativ til Rusifa, er at få det gravet de yderste 500m. med en gravemaskine, monteret på en båd. Allan Juul har set på forholdene og givet en overslagspris på 263.000 kr. for oprensningen.

Der er kommet gratis Wi-Fi på havnen.

Log på med Frie-Turist, og vælg en vilkårlig kode, som du skal huske, evt. dit eget navn.

Reparation af boldværk i Lille havn er udført her i sommer.

Der er blevet opgravet på bagsiden af boldværket, monteret ny fiberdug, udstøbt med beton i bunden, og udlagt 2 stk. gennemgående tentorstål.

Nye fortøjningspæle på land er nedgravet i 2 stk. lige rækker, til en pris af 151.000 kr., hvilket er en besparelse på 9.000 kr. i forhold til budgettet.

Retablering af græsarealer efter kloak arbejdet sidste efterår er udført i foråret.

Vi har fået en dejlig cykel / gangsti asfalteret fra Kirkebyvej og til havnen. Den er blevet rettet op i sommer og der er blevet etableret nye afløb på de lave steder.

Der er en ny sti på vej fra havnen og til diget ved Blind-Å. Der skal ske ekspropriation af jord til stien.

Stien vil forhåbentlig stå færdig til næste sommer.

Ny trappe til udsigtsdige langs skel mod vest bliver etableret her i efteråret.

Vi har 2 store projekter som vi skubber foran os.

Nye broer til Bro 1+2+3+4. Nyt træværk og opretning af 1 stk. beton pille.

Nedtagning af el installationer + genmontage.

Udføres tidligst i år 2016 / 2017, men intet ligger fast. Pris ca. 500.000 kr.

Bro 6 + 9 (Broerne langs Strandvejen). Ny spuns + nye broer, ca. pris 5.700.000 kr. Alternativ løsning med spuns + hammer, rykket ud til forkant bro, broen fjernes og der opfyldes med sand, og der lægges søstensfliser. Udføres tidligst i år 2017 / 2020.

Der arbejdes med opstilling af anlæg for tømning af toilettanke i både. I Stauning har vi etableret kloak det sted hvor pumpeanlægget skal stå. (ved miljøstationen i nærheden af kranen.) Anslået pris ca. 70.000 kr. Pengene til anlægget er ikke bevilget endnu.

Ledige pladser i havnen dags dato:<%2

1. Orientering fra administrationen og TMU.

Der er udsendt specifikationer over bådpladsleje og fakturaerne

udsendes sidst i marts, med forfald den 1. april og med betaling ca.

9. april

2. Orientering fra Havnefogeden.

Molehovedet er blevet tilset, og vi forsøger at få fundet en god

metode og en pris på reparationsmulighederne.

Beddingsø – skal renses. Prøver at nå det inden påske.

Udskiftning af fortøjningspæle er påbegyndt. Søren Rambuk er i

gang. Nye pæle ved bro 4 øst, bro 5 vest og bro 7 samt pæle i

Jollehavnen, som skal bankes længere ned. Omrokering ved bro 4,

således at der nedlægges 2 pladser og de yderste gøres bredere.

Alger – var slemt i år. Er ordnet på flydebroerne, de andre broer

ordnes efter behov.

Sejlrenden er oprenset fra havnen og 500 m ud og de bliver

færdige den 25. marts. Det er gået godt. Rusifa er blevet sat i stand

og arbejder rigtig godt.

Jollehavnens indsejling bliver oprenset den 26. marts og der laves

nyt forbedret stensætning ud mod fjorden.

Kontorudvidelse er snart færdig. Der er givet tilladelse fra

kulturstyrelsen. Indvielse på fredag den 27. marts fra 13 – 14.30.

Der bliver handlet mange både pt, og havnen bliver nok fyldt helt

op – der er dog stadig plads i Jollehavnen

Autocamperprisen sættes op til 120,- kr.

Kajs gamle hus fjernes – forhåbentlig i løbet af foråret.

3. Orientering fra Ringkøbing Sejlklub.

Alt ok. Der skal være opmærksomhed på hullerne i spunsen ved

indsejlingen, som børnene sejler imod. Ønske om at der svejses en

plade på, så hullerne dækkes. Jes kigger på det.

Der arbejdes fortsat med at udvikle ungdomsafdelingen.

Ved kranen kan man kravle op med huller – kan hullerne gøres lidt

større, så skosnuden ikke sidder fast? Jes kigger på det.

Det gamle fodhegn foran huset vil blive fjernet.

4. Orientering fra Fiskeriforeningen/Indianerlejren.

Slæbestedets brædder er rådne og glatte. Kæden er ikke altid sat

for. Jes kigger til det.

Asfalt på vejen trænger. Vi undersøger mulighederne med Bent W.

– kommunens asfaltmand.

Der ønskes skilt ved den nye pier, at man ikke må lægge sig der.

5. Orientering fra Ringkøbing Smakkelaug.

Slæbestedet benyttes af ikke betalende – der laves et skilt om

benyttelsen.

Der er flere både som bør fjernes fra arealet. Ide om at pladsen

skal være ryddet til 1. maj, og hvis ikke de fjerner båden, skal de

have en plads i vand eller på land.

Slæbestedet ønskes oprenset

Træskibs-sammenslutningen arrangerer ”Vestjyske Skibsdage” 24.

til 28. juni i Hvide Sande

Borde-bænkesæt er forsvundet. Der kommer nye.

6. Orientering fra Beboerforeningen Beddingen.

Er villige til at hjælpe med at fjerne skidt fra beddingsøen.

7. Orientering fra Fjordens Motorbådsklub.

Der henvises til brugerne at benytte de nye toiletter Fiskerstræde

59.

8. Næste møde

bliver meldt ud til efteråret – formentlig et stort fællesmøde

Referent Helene Helstrup og Jes Ebsen.

 

 

Dagsorden:

Orientering fra administrationen.

Anlægsplan for de kommende år er godkendt.

• Cykelstier: over Baggers Dæmning, syd for Hvide Sande til Vinterlejevej,

Skjernåvej ved Lønborg, Videbæk-Herborg

• Færdiggørelse af Lemvej – sideudvidelse.

• Vand og kloakeringsprojekt Stauning Havn med 1. etape.

• Havnepulje – 1,5 mio., der i 2014 skal benyttes til:

RH – Kajen ved Beddingen,

BH - betonsøjler, forankringssystem

SH – reparation af bærebjælker.

Derudover er der i Bork blevet kystsikret ud mod fjorden og der er ønske

om hurtig reparation af bølgebryderen i Bork, evt. med sten.

Der er på budgettet for 2015 foreløbig afsat 0,5 mio. kr., for 2016 1,0 mio.

kr. og for 2017 1,0 mio.kr.

Vi har projekter for de kommende år for i alt ca. 13 mio. kr., så derfor er

det på nuværende tidspunkt usikkert, hvornår de forskellige tiltag, jf.

vedhæftede ønskeliste, kan foretages.

Havnen vil søge flere anlægsmidler til kommende budgetplan.

• Der kan ikke søges penge hos stormflodspuljen.

• Belysningen på havnene er nogle steder med designarmaturer, der ikke

umiddelbart kan skiftes til ledlys.

• Blå Flag kommer på alle 3 havne

• Betalingssystem – koster ca. 2,2 mio. kr. – bomme og fiber ca. 215.000 kr.

- indtil nu har vi fået ca. 350.000 kr. indbetalt – der er ca. 27.000 kr., der

bliver tilbagebetalt ved salg af kort(depositum) - og vi ved ikke, hvor

meget, der er udestående på brugernes kort. Men det ser fornuftigt ud.

• Udsendelse af specifikationer er begyndt og fakturaer bliver forhåbentlig

indberettet med forfald til 1. april, hvilket et sket.

• Desværre var der nogle af brevene, der var fejlbehæftede, men det burde

være rettet nu.

• Kommunen overvejer om der skal opsættes hjertestartere i alle havne – evt.

i skyllerum eller andet sted hvor der ikke er frost, og hvor der er adgang

hele døgnet

• De offentlige toiletter på Bork Havn og på Fiskerstræde på Ringkøbing Havn

bliver gjort hovedrent.

• Kommunens IT-afdeling er i færd med at undersøge mulighederne for Wi-fi

på havnene, og vi håber, det kommer.

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget

• Ole nævner, at der ikke er drøftet havne i det nye udvalg, men han er sikker

på, at de synes miljøerne er vigtige at prioritere.

• Der er bedre mulighed for anlægsinvesteringer frem for midler til daglig

drift.

• Turisme er vigtigt, så der kunne godt være mulighed for nye investeringer.

• De 3 havne behøver ikke være helt ens – heller ikke i forhold til betalinger,

så der forventes ikke flere store harmoniseringer.

Orientering fra Havnefogeden for Stauning Havn

• Vi har fået ny klaptilladelse til sejlrenden i Stauning, start fra 5. maj 2014,

og udløb 5. maj 2019.

• Sandsugeren begynder i Bork i år og kommer derefter til Stauning mandag

den 5. maj.

• Sejlrenden bliver sat af med koste i uge 13, hvis vejret tillader det.

Herefter bliver renden pejlet, så vi kan vurdere pumpedage.

• Vi har fået bro 1 + 2 + 3 + 4 i Marina vest midlertidig repareret.

Der er udskiftet en del råddent træ.

• Isen har i år løftet ca. 30 fortøjningspæle. Vi plejer at skære pælene fri for

is, inden vejret slår om, men i år var isen ikke tyk nok, til at vi turde vove

os ud på det.

Vi har lejet en Rambuk med fører, til at ramme pælene ned igen, og han

ankommer til Stauning ca. midt i april måned.

• Der bliver i løbet af forsommeren opsat 15 stk. redningsstiger i Stauning

Havn. De bliver monteret på broerne, med max. afstand på 50m., de

afmærkes med refleksbånd, både på stiger og fortøjningspæle, ud for

stigerne.

• Vi forventer, at der bliver afsat penge til en tiltrængt reparation af

bolværket ved Lille Havn, forhåbentlig i år 2015.

Der skal nedgraves ny fiberdug på bagsiden af træindfatningen, da der ret

ofte er store huller i rabatten.

3

Hammeren tages af, rettes op, og fastgøres med rustfri beslag og der bliver

nedgravet nye fortøjningspæle bag ved hammeren.

Anslået pris ca. 160.000 kr. excl. moms.

• Vi forventer, at der bliver afsat penge til nye broer i Marina Vest i år 2016.

Alt træværk udskiftes, eksisterende betonpiller forbliver, dog vil vi forsøge

at oprette 1 stk. betonpille, som har sat sig.

Anslået pris ca. 750.000 kr. excl. Moms.

• Anlægsplanen for 2014, hvori første del af kloakeringen på havnen findes, er

godkendt i byrådet.

Sidste halvdel af kloakeringen forventer vi at få midler til i 2015.

Vi forventer at påbegynde nedgravning efter Jazz-festivalen, som er fra 7. -

9. august.

• Der er den 18. marts 2014 ledige pladser i:

Marina vest 17 stk. pladser = (4 stk. 4m.) + (4 stk. 3,5m.) + (9 stk. 2,9m)

Marina øst 19 stk. pladser = (17 stk. 2,5m.) + (2 stk. 3,0m.)

Lille havn 47 stk. pladser, med en bredde på 1,80m

I alt 83 ledige pladser ud af 242 stk.

• Oversigt over forbrug af el / bom / bad mm.:

Vi fik vores nye el-standere, og bom til at virke fra sidst i september år

2013, så vi har ikke et helt år vi kan sammenligne med endnu.

El forbrug (år 2011= 14.126 kwh)

El forbrug (år 2012= 10.667 kwh)

El forbrug (år 2013= 14.701 kwh)

Bomløft (tidligere år gennemsnit betalende ca. 150 stk.)

Bomløft (år 2013 = ca. 180 stk.)

Bad penge (tidligere år gennemsnit på ca. 6.000 kr.)

Bad penge (år 2013 ca. 6.800 kr.)

Autocamper (år 2012 = 26 stk. (Opstartsåret)

Autocamper (år 2013 = 61 stk.

• Der etableres en ny pælekrone/kran på havnen.

Orientering fra Strandvejens Hytteforening.

Ønskede at vide, hvornår kloakeringen starter. Det forventes, at der tages

kontakt til hytteejerne i løbet af foråret med hensyn til egne ønsker om placering

af brønd.

 

Orientering fra Stauning Bådklub.

Ønsker, at sejlrenden bliver dybere. Vi har tilladelse til at oprense til 1,20 m, og

der kan besejles, med både, der stikker 1 m. Der bliver oprenset til mere end de

1,20 m, men vind og vejr kan vi desværre ikke gøre noget ved.

Af ”Den danske Havnelods” fremgår det:

• Dybden i den gravede rende og i havnen er 1,2 meter.

• Største skibe, der kan besejle havnen: Længde 15 meter, bredde 3 meter

og dybgang 1,0 meter.

• Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 meter.

Nordvestlige vinde kan give 0,8 meter højvande og sydøstlige vinde 0,3 m.

lavvande.

• Renden kan være tilsandet i nordvestsiden.

4

 

Orientering fra Stauning Fiskeriforening.

Håber på snarlig byggetilladelse, så de kan komme i gang med udvidelse af

klubhuset.

 

Orientering fra Restaurant Stauning Havn.

Orientering om fjordbåden ”Svanen”, der ankommer til havnen den 4. juni.

starter den 6. juni og sejler indtil den 17. august.

 

Orientering fra Havnefogeden i Ringkøbing.

Havnefogeden var desværre forhindret i deltagelse i mødet, pga. tilskadekomst.

Rita orienterede om:

• Telt over pladsen ved Fiskebutikken i Ringkøbing, forventes ikke opsat, da

der er gang i et lille tilbygningsprojekt. Dog kan teltet opsættes efter

ansøgning ved specielle lejligheder.

• Indsejlingen ved Jollehavnen bliver/er blevet oprenset.

• Broerne i jollehavnen bliver rettet op.

• Der bliver sat et nyt bord/bænkesæt op i hjørnet i jollehavnen.

• Pælene i jollehavnen og nogle stykker i Marinaen, som isen har løftet, bliver

bankes på plads ca. midt i april.

• De flydebroer, der trænger, bliver repareret.

• Hullerne i vejen mellem Sejlklubben og bro 5 bliver repareret efterhånden,

som de opstår.

• Der er opsat nyt toilet i Havnepladsen 2. Fremtidig rengøring af toiletterne i

Havnepladsen 2 udføres af Hanne Lauridsen, Fiskehuset.

• Sejlrenden bliver pejlet, så det kan afgøres, om der skal oprenses.

• Der etableres en ny pælekrone/kran i indianerlejren.

 

Orientering fra Beboerforeningen Beddingen.

Fin Beddingsø – måske fisk i søen på et tidspunkt

 

Orientering fra Ringkøbing Smakkelaug.

• For meget tang på broerne er ikke pænt, men det er nu fjernet.

• Indsejlingen er næsten blokeret af tang og sand. Der skal renses op igen i

år.

• Klaptilladelsen – renden til borgmesterhavnen bør indgå i klaptilladelsen, når

den skal fornyes. Det vil blive undersøgt, om det er en mulighed.

 

Orientering fra Indianerlejren.

• Det går godt. Ved indkørslen til fiskeopbevaringshytten ville det være dejligt

med et stykke grus/græsarmering i stedet for græs.

• Frostfri vandhane ønskes ved broen op mod sejlklubben.

Orientering fra Ringkjøbing Sejlklub.

• Det går ok, men klubben ønsker gerne nye kunder i sejlerskole. Der skulle

gerne komme nye i år

• Vil gerne have mange aktiviteter, så de bliver synlige.

5

• Listen over projekterne for havnene ønskes fremsendt.

• Drøftelse af vanddybde efter bro 5 – der er behov for bredere pladser

længere ude.

 

Orientering fra Fjordens Motorbådsklub.

Har købt klubhus og håber på flere medlemmer

 

Orientering fra Havnefogeden i Bork.

• Der er gang i renovering af broer i Fiskerihavnen, ved den gamle kran og

langs med bryggerkajen.

• Ved bro 4 og bro 8 skal der hamres 10 m pæle ned.

• Rusifa kommer – der skal oprenses fra stenbøjen til hjørnet samt indenfor

ved sandknolden. De skal gerne starte lige efter påske.

• Der kommer hovedrengøring på toiletterne. Toilettet ved klubhuset åbner i

næste uge.

• Der skal bruges havnekort til at komme ind på toiletter/bruserum under

klubhuset.

• I forbindelse med Masterplanen for Bork Havn er der en del udfordringer

vedr. de ting, der er på hjørnet af Bryggen/Fjordvej

Hvis den plads på hjørnet skal frigives til f.eks. surferne, skal der bygges ny

hal til Havnefogedens materialer – træ, skraldespande, traktor mm.

• Der er igangsat arbejde på ny bygning indeholdende toiletbygning,

masteskur, Efterskolens udstyr mm, men det forudsætter yderligere

kloakering af området. Tovholder på projektet er projektleder Suzi Apelgren.

• Der er oprettet ny adresse på Stejlepladsen og kommunen køber husnumre

til hytterne.

• Anmodning om fremtidig klaptilladelse er sat i gang.

• Der bliver opsat ca. 40 redningsstiger henover foråret.

• Stien rundt om Stejlepladsen er for høj til kørestolsbrugere, det bliver, i

samarbejde med kommunens tilgængelighedsrevisor undersøgt, hvad vi kan

gøre.

• Mulighed for indkørsel til stejlepladsen skal vi have fundet en løsning på

 

Orientering fra Bork Handelsforening.

Ikke mødt

 

Orientering fra Husbådlauget.

Ikke mødt

 

Orientering fra Bork og Omegns Fiskeriforening.

Ikke mødt

 

Orientering fra Bork Bådelaug.

• Stor sten i havnebassinet ønskes fjernet – Det vil blive forsøgt når

rambukken kommer til Bork.

6

• Signalmasten vil blive udbedret – Den tog skade i forbindelse med

kystarbejdet.

• Fodhegn ved bro 6 ønskes skiftet. Der vil blive lavet en opsamling på

ønskede nye fodhegn i alle 3 havne.

• Spørgsmål vedr. dieseltank. BBL ønsker undesøgt, hvordan de har gjort i

andre havne.

• Gammel båd – Kommunen kan ikke få fat i ejeren, men det forsøger vi

selvfølgelig stadig om vi kan.

• Molokker udformet som fiskekutter forventes placeret syd for slæbestedet.

• Den 23. august ”Sjov i Bork havn” med masser af aktivitet i havnen. Der

ønskes åbne toiletter. Der findes en løsning.

• Wi-fi lyder som en god ide.

• Opsamlingstanke ønskes.

• Stiger er på vej. Forventes i uge 14.

• Kunne vi uddybe Stauning Havn lidt mere, så der blev mere sejlbar?

• Kunne vi uddybe renderne i den sydlige ende af fjorden, så det kunne

tiltrække flere sejlere?

Næste møde.

Der vendes tilbage med møder på de enkelte havne

Evt.

Steder, hvor der er fri fiskeri og hvor, der er shelters bør fremgå af

kortmateriale vedr. sti omkring fjorden. Ideen gives videre til sti om fjorden –

gruppen

 

Venlig hilsen

Rita Sand Thomsen

Fuldmægtig - Havnekoordinator

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.12 | 15:19

Du kan ringe til kasseren på 40877468 eller send en mail til fjordensmotorbaadsklub@gmail.com

MVH

John Kirkegaard

...
04.12 | 15:42

Du kan bare kontakte kasseren på telefon 40877468 og så finder vi ud af det.

...
04.12 | 10:10

Hej
Jeg vil gerne meldes ind i motorbådsklubben da vi har flyttet vores båd fra Esbjerg til Bork

...
04.12 | 10:08

Hej
Vi vil gerne meldes ind i motorbådsklubben

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE